• English
  • Español

Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego, w art. 425-452, zawierają regulacje odrębne w sprawach małżeńskich. Oznacza ta, że w sprawach, które dotyczą unieważnienia małżeństwa, ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków, sąd procedować będzie przy uwzględnieniu odrębności jakie ustawodawca dla tych spraw przewidział. I tak, pamiętać m.in. trzeba, że w przypadku ww. spraw:

  1. nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych, a przy wydaniu wyroku zaocznego trzeba przeprowadzić postępowanie dowodowe (art. 431)
  2. małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków (art. 430)
  3. sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron (art. 434)
  4. posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. Odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych nie stoi na przeszkodzie przeprowadzeniu dowodu na odległość w ramach posiedzenia zdalnego, jeżeli w istotny sposób przyspieszy to rozpoznanie sprawy lub przyczyni się znacznie do zaoszczędzenia kosztów (art. 427).

Oczywiście odrębności rządzących postępowaniem w sprawach małżeńskich jest dużo więcej, co wskazuje, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika przy ich prowadzeniu jest nieoceniona. Zachęcamy więc do kontaktu wszystkich z Państwa, którzy będę lub już są stroną w tego typu postępowaniach, nasza kancelaria świadczy pomoc w tym zakresie.