• English
  • Español

POMOC PRZY UMOWACH KREDYTU

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom oraz zapotrzebowaniu na usługi prawne w zakresie wydanego w dniu 3 października 2019r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. umów kredytów indeksowanych do waluty obcej (głównie franka szwajcarskiego) Kancelaria przygotowała pakiet pomocy prawnej dla kredytobiorców. Pomoc świadczona jest w zakresie:

TSUE orzekł, iż w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. – Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów – wskazał TSUE.
Daje to możliwość ubiegania się przed Sądem o unieważnienie umowy bądź domagania się pominięcia obowiązywania tzw. klauzul niedozwolonych w umowie dot. niedozwolonej indeksacji.