• English
 • Español

Zakres spraw

Kancelaria świadczy pomoc prawną z wielu dziedzin prawa. Spectrum prowadzonych przez naszą Kancelarię spraw jest szerokie- od spraw cywilnych, rodzinnych przez gospodarcze, administracyjne do spraw karnych w tym karnoskarbowych.

Jako kancelaria prawna prowadzimy m.in. sprawy o zapłatę, rozwód, podział majątku, spadkowe, bezpodstawne wzbogacenie, karne o oszustwo, kradzież, zabójstwo, paserstwo, wypadku drogowego we wszystkich biurach Kancelarii.

Nasi prawnicy we Wrocławiu, w Warszawie, w Opolu, w Kluczborku i w Namysłowie zajmują się również sprawami gospodarczymi jak chociażby rejestracją spółek, doradztwie prawnym przy inwestycji czy też bieżącą obsługą prawną  firmy Klienta.

Więcej o zakresie prowadzonych spraw prowadzonych przez Kancelarię możecie Państwo przeczytać poniżej, rozwijając kolejne dziedziny prawa.

Ważne: świadczymy pomoc prawną Klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym potrzebującym pomocy prawnej.

Zapewniamy także stałą obsługę prawną w siedzibie Klienta.

Zakres świadczonych usług prawnych obejmuje:

KANCELARIA ŚWIADCZY SWE USŁUGI M.IN. Z NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN PRAWA:

PRAWO CYWILNE
 • przygotowywanie pism procesowych – pozwów, wniosków, apelacji, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania,
 • reprezentowanie przed sądem w postępowaniu sądowym w tym także przed Sądem Najwyższym,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, wypowiadanie i rozwiązywanie umów, przymusowa realizacja zobowiązań umownych – zadatek i kary umowne,
 • prowadzenie spraw o zapłatę,
 • odszkodowania (więcej w zakładce odszkodowania),
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona prawna wizerunku,
 • postępowanie przedsądowe,
 • postępowanie wieczysto księgowe,
 • zawezwanie do próby ugodowej oraz postępowanie mediacyjne,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym także przygotowywanie wniosków o zabezpieczenie powództwa i o nadanie klauzuli wykonalności.
PRAWO RODZINNE
 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej,
 • zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.
PRAWO GOSPODARCZE/HANDLOWE
 • bieżąca obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • kontrakty handlowe,
 • tworzenie, podział, łączenie i przekształcanie spółek,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, administracyjnym i arbitrażowym,
 • windykacja i monitoring należności,
 • negocjacje,
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze,
 • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich,
 • prawo zamówień publicznych.
PRAWO MEDYCZNE
 • błędy w sztuce lekarskiej,
 • procesy medyczne w ramach postępowania cywilnego, karnego i dyscyplinarnego,
 • kompleksowa obsługa prawna Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 • rozwiązywanie problemów prawnych – lekarzy, pielęgniarek i położnych,
 • zakładanie i obsługa prawna indywidualnej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • prawa pacjenta,
 • restrukturyzacja i prywatyzacja Zakładów Opieki Zdrowotnej.
PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ
 • obrona w postępowaniu karnym, w tym karnym skarbowym,
 • występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie),
 • sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • postępowanie wykonawcze (np. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie),
 • sprawy o wykroczenia,
 • sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
PRAWO AUTORSKIE
 • ochronę utworów, programów komputerowych, baz danych,
 • kompleksowe doradztwo przy kształtowaniu umów przenoszących prawa autorskie oraz umów licencyjnych,
 • ochronę praw w przypadku naruszeń praw wyłącznych – reagujemy w przypadku naruszeń praw, reprezentujemy Klientów w stosunkach z podmiotami naruszającymi, oraz przed sądami w sprawach karnych i cywilnych,
 • obsługę portali internetowych – w tym doradztwo w zakresie nabywania, sprzedaży i przenoszenia praw do całych serwisów internetowych jak i ich części,
 • opracowywanie i wdrażanie kompleksowych koncepcji w zakresie zarządzania treściami elektronicznymi – w tym skuteczne nabywanie praw i wykorzystywanie user generated content, wdrażanie systemów dystrybucji e-booków, przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej; wdrażanie w serwisach internetowych technologii VOD zewnętrznych partnerów,
 • doradztwo na rzecz redakcji – doradzamy w zakresie dozwolonego użytku (fair use) i możliwości bezpiecznego korzystania z cudzych materiałów we własnej działalności,
 • zabezpieczania na etapie umów inwestycyjnych praw do efektów działalności twórczej – doradzamy jak skutecznie nabywać prawa do utworów, oraz jak je chronić, począwszy od etapu pomysłu i koncepcji biznesowej,
 • kształtowanie optymalnych relacji z pracownikami w zakresie nabywania praw autorskich,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa autorskiego,
 • doradztwo w sprawach związanych z ochroną wizerunku i naruszenia dóbr osobistych.
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • reprezentowanie stron w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
 • przygotowywanie i wnoszenie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego (przymus radcowsko – adwokacki).
ODSZKODOWANIA
 • służebność przesyłu,
 • wypadki drogowe – dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli,
 • błędy medyczne,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • błędne decyzje administracyjne i bezczynność administracji,
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • wypadki przy pracy,
 • niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • prawo prasowe.
WINDYKACJA
 • dochodzenie należności od dłużnika,
 • ochrona prawna dłużnika.
PRAWO BUDOWLANE
 • pomoc prawna w zakresie organizacji procesu budowlanego, przygotowywanie umów o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania, charakteru i różnych wariantów konstrukcyjnych,
 • przygotowywanie umów z uwzględnieniem zapisów FIDIC,
 • pomoc prawną w celu uzyskania wymaganych prawem koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej związanych z procesem budowlanym, w tym pomoc prawną w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • pomoc Klientom w negocjacjach.