• English
  • Español

Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów – o tym nie można zapominać

W obrocie gospodarczym kwestią zupełnie naturalną jest zawieranie umów sprzedaży towarów przez strony mające siedziby w różnych państwach. Często w takich sytuacjach strony przygotowując, a następnie negocjując postanowienia umowne skupiają się jedynie na przepisach obowiązujących w kraju ich siedziby. Niemniej jednak w takich sytuacjach nie można zapominać o istnieniu norm prawa międzynarodowego, które będą mieć bezpośrednie zastosowanie i wpływać będą na ocenę stosunków prawnych pomiędzy stronami umowy. Przykładem tego typu normy jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Convention on Contracts for the International Sale of Goods; zwana też Konwencją Wiedeńską albo CISG), która zawiera jednolite przepisy prywatnoprawne regulujące międzynarodowe umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 CISG ma ona zastosowanie do umów sprzedaży towarów między stronami mającymi siedziby handlowe w różnych państwach:

a) jeżeli państwa te są „Umawiającymi się Stronami” (tj. ratyfikowały Konwencję) lub

b) jeżeli normy międzynarodowego prawa prywatnego wskazują na ustawodawstwo „Umawiającego się Państwa” jako prawo właściwe.

Konwencja będzie mieć bezpośrednie zastosowanie, nawet w sytuacji gdy strony nie powołały się na jej treść w umowie. Pamiętać przy tym trzeba, że przedmiotem jej regulacji jest jedynie procedura zawarcia umowy oraz prawa i obowiązki stron.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, gdzie znajdą Państwo fachową pomoc i doradztwo w zakresie umów międzynarodowej sprzedaży towarów.