• English
  • Español

Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów – o tym nie można zapominać

W obrocie gospodarczym kwestią zupełnie naturalną jest zawieranie umów sprzedaży towarów przez strony mające siedziby w różnych państwach. Często w takich sytuacjach strony przygotowując, a następnie negocjując postanowienia umowne skupiają się jedynie na przepisach obowiązujących w kraju ich siedziby. Niemniej jednak w takich sytuacjach nie można zapominać o istnieniu norm prawa międzynarodowego, które będą mieć bezpośrednie zastosowanie i wpływać będą na ocenę stosunków prawnych pomiędzy stronami umowy. Przykładem tego typu normy jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Convention on Contracts for the International Sale of Goods; zwana też Konwencją Wiedeńską albo CISG), która zawiera jednolite przepisy prywatnoprawne regulujące międzynarodowe umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 CISG ma ona zastosowanie do umów sprzedaży towarów między stronami mającymi siedziby handlowe w różnych państwach:

a) jeżeli państwa te są „Umawiającymi się Stronami” (tj. ratyfikowały Konwencję) lub

b) jeżeli normy międzynarodowego prawa prywatnego wskazują na ustawodawstwo „Umawiającego się Państwa” jako prawo właściwe.

Konwencja będzie mieć bezpośrednie zastosowanie, nawet w sytuacji gdy strony nie powołały się na jej treść w umowie. Pamiętać przy tym trzeba, że przedmiotem jej regulacji jest jedynie procedura zawarcia umowy oraz prawa i obowiązki stron.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, gdzie znajdą Państwo fachową pomoc i doradztwo w zakresie umów międzynarodowej sprzedaży towarów.

Szanowni Państwo,

jako Kancelaria prawna od wielu lat świadcząca pomoc prawną dostrzegamy i rozumiemy jak duży jest często ,,bagaż emocjonalny” prowadzonych spraw i jak istotna jest przy tym odpowiednia pomoc psychologiczna. Stąd, wychodząc na przeciw potrzebom naszych Klientów, nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Poradnią Zdrowia Psychicznego Patryk Molski we Wrocławiu oferującą szeroki zakres usług z zakresu psychologii.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Buczko nawiąże stałą współpracę, do biura we Wrocławiu,
z ADWOKATEM i/lub RADCĄ PRAWNYM .
Zakres obowiązków m.in.:
– udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, gospodarczych.
Wymagania:
– prowadzenie działalności gospodarczej mile widziane,
– chęć i motywacja do pracy,
– dyspozycyjność 5 dni w tygodniu,
– zaangażowanie w wykonywaną pracę,
– doświadczenie mile widziane,
– prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
– stałe wynagrodzenie,
– miłą i spokojną atmosferę pracy,
– zdobywanie doświadczenia przy prowadzeniu nietuzinkowych spraw,
– bezpośredni kontakt z Klientami.
Oferty współpracy oraz CV prosimy przesyłać na adres:
wroclaw@kancelariabuczko.pl lub
sekretariat@kancelariabuczko.pl

Zgodnie z Kodeksem cywilnym – art. 527 – gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Jak więc wynika z powyższego, skarga pauliańska chroni wierzyciela przed pokrzywdzeniem w wyniku dokonania przez dłużnika czynności prawnej, w następstwie której stał się on niewypłacalny lub stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem tej czynności (zob. np. wyr. SA w Białymstoku z 18.11.2015 r., I ACa 604/15, Legalis; wyr. SA w Katowicach z 11.3.2015 r., I ACa 1007/14, Legalis).

Aby jednak móc skorzystać ze skargi pauliańskiej konieczne jest ziszczenie się następujących przesłanek:
1) dokonanie przez dłużnika ważnej czynności prawnej
2) pokrzywdzenie wierzyciela;
3) uzyskanie przez osobę trzecią korzyści majątkowej;
4) świadomość dłużnika pokrzywdzenia wierzyciela w chwili dokonywania czynności;
5) świadomość osoby trzeciej o pokrzywdzeniu wierzyciela lub możliwość uzyskania takiej świadomości przy zachowaniu przez nią należytej staranności;
6) żądanie przez wierzyciela uznania danej czynności za bezskuteczną wobec niego

W praktyce dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem instytucji skargi pauliańskiej odbywa się poprzez wniesienie do sądu powództwa. Jeżeli więc w Państwa sprawie dłużnik wyzbył się majątku doprowadzając do Państwa pokrzywdzenia, Kancelaria Adwokata Łukasza Buczko pomoże w prowadzeniu tego typu spraw przed sądem.

Termin umowy algorytmiczne – choć dla niektórych jeszcze dziś brzmi abstrakcyjnie – w niedalekiej przyszłości może stać się tak powszechny i szerzej znany jak wcześniej chociażby (również abstrakcyjnie brzmiące) kryptowaluty (bitcoin) czy blockchain.

Czym więc są umowy algorytmiczne i czy już dziś są powszechnie zawierane?

Otóż najprościej rzecz ujmując umowy algorytmiczne to umowy, w których zobowiązania stron są określane przez algorytm. I tak wyróżnia się umowy algorytmiczne, w których to algorytm bierze czynny udział w fazie negocjacji i przyczynia się do określenia warunków umowy, a także tzw. umowy algorytmiczne uzupełniające luki, gdzie algorytm wykorzystywany jest do uzupełniania wcześniej znormalizowanego zestawu postanowień umownych (tj. funkcja algorytmiczna może być wykorzystywana np. w celu ustalenia cen). W rzeczywistości z tego typu umowami spotkać może się podczas zakupów na platformie Amazon, gdzie stosuje się złożone algorytmy w celu określenia dokładnej ceny towarów dla poszczególnych użytkowników.

Jak można sobie wyobrazić upowszechnienie się tego typu umów może jednak powodować różnego rodzaju problemy, w tym także te natury prawnej.
Zespół naszej kancelarii nie stroni od tematów związanych z prawem nowych technologii i już dziś bierze udział w opracowaniu artykułów naukowych temu zagadnieniu poświęconych.

Rozdzielność majątkowa to rodzaj majątkowego ustroju małżeńskiego, na który możesz zdecydować się dobrowolnie lub który może być nakazany przez sąd. Pozwala on oddzielić majątki małżonków. Często jest sposobem na uchronienie się przed długami współmałżonka. Przed podjęciem ostatecznych decyzji warto wykonać swoisty remanent posiadanych wspólnie dóbr, zestawiając składniki majątkowe z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie z treścią art. 31 i art. 33 K.r.o. Artykuły te stanowią bowiem, co należy do majątku wspólnego małżonków, a co do ich majątków osobistych.

Z doświadczenia wiem, że proces podziału majątku może przebiegać spokojnie bez konieczności angażowania notariusza , czy sądu ale w niektórych sytuacjach jest to niestety konieczne. Do podziału środków pieniężnych wystarczy umowa pisemna (zwykła forma pisemna) ze wskazaniem, jakie środki dzielicie Państwo w sumie, oraz kto jaką kwotę otrzymuje i co jest potwierdzeniem takiego podziału (np. przelew). Podobnie w przypadku ruchomości, w tym samochodów osobowych niezależnie od ich wartości. Oczywiście podziału tych przedmiotów można dokonać u notariusza razem z nieruchomościami. Co do samych nieruchomości – obligatoryjnie umowa o podział majątku musi być przeprowadzona u notariusza. Do podziału nieruchomości nie jest potrzebna wycena, wystarczą w tym zakresie zgodne oświadczenia woli stron. Nie będzie z tym problemu, bo nie będą zasądzane żadne spłaty, czyli bez żadnych dodatkowych rozliczeń finansowych. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce, gdy małżonkowie dokonują podziału majątku wspólnego, w wyniku którego każdy z nich nabywa składniki majątkowe o takiej samej lub zbliżonej wartości, lub wówczas, gdy ten z małżonków, który otrzymuje składniki o mniejszej wartości, godzi się na to, nie oczekując żadnych dopłat. Może się również zdarzyć, że jeden z małżonków nabywa wszystko, co uprzednio stanowiło majątek wspólny obojga małżonków, a drugi małżonek się na to godzi bez żadnych dopłat.

Ile to Nas będzie kosztowało i jak długo to potrwa ?

Jak szybciej to drożej , jak dłużej to taniej, niestety wszystko ma swoją cenę i czas również . W sądzie, wysokość opłaty od wniosku o podział majątku wspólnego określona została w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 38 powołanej ustawy od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobierana jest opłata stała w wysokości 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł. Sprawa sądowa może się zakończyć ugodowo przed sądem co do całego majątku, a czynność ta może kosztować nawet 300 zł (opłata jest stała niezależnie od wartości przedmiotu postępowania). Niestety obserwując pracę sądów w obecnym czasie czas oczekiwania na załatwienie sprawy wydłużył się znacznie.

U notariusza załatwimy to dużo szybciej, musimy jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ceny uzależnione są od wartości majątku tj.

„§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.”

Niestety to jeszcze nie wszystko, do tych kwot należy doliczyć 23 % VAT , pocieszające może być tylko to, że są to stawki maksymalne i zawsze w takich sytuacjach mogą podlegać negocjacją.

Jeżeli zaciekawił Was ten temat, polecam poczytać również o :

rozdzielności majątkowej przed ślubem, po ślubie, co z kredytem hipotecznym, zdolnością kredytową, rozdzielnością a komornikiem, sporo tego prawda ?

Rozwód – rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo. Wśród rozwodów można wyróżnić dwa typy:

Niby wszystko jest czytelne i proste, ale czy jest tak w życiu codziennym i na sali sądowej ?

Myślę, że do tak ważnych zmian emocjonalnych, majątkowych czy rodzinnych należy się szczególnie przygotować. Czas odgrywa również bardzo ważną rolę zwłaszcza, że trochę go mnie zanim rozpocznie się proces.

Jak się przygotować do rozwodu i po co?

Zapytasz zapewne dlaczego to takie istotne? Przede wszystkim chodzi o Twoje nastawienie i przekonanie o tym, że dalsze trwanie związku małżeńskiego nie ma sensu. To jednak nie wszystko. Otóż, postępowanie rozwodowe nie opiera się jedynie na tym, że chcesz zakończyć małżeństwo. Owszem skoro podjąłeś/aś taką decyzję, tzn. że musiały zaistnieć ku temu jakieś okoliczności i to one właśnie posłużą do tego, by udowodnić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pamiętaj, trwałość oznacza, że nigdy więcej nie powrócisz do małżonka (tu przejawia się Twoja chęć rozstania). Zupełność z kolei rozumie się jako rozkład więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej (czyli Cię nic już nie łączy z małżonkiem) – musisz wykazać kiedy wszystkie te więzi ustały.

Z doświadczenia wiem, że na początkowym etapie sprawy często przebiegają zgodnie, przy wcześniejszych ustaleniach współmałżonków ale z upływem czasu przyjmują zwrot o 180 stopni . Dlatego warto już na pierwszym etapie, czyli pisaniu pozwu przekazać sprawę w ręce osoby, która wie jak działać i czego można się spodziewać na sali sądowej.

Jakie dowody pomogą Ci się rozwieść? Argumenty, jakie warto podnieść na rozprawie rozwodowej, zależą od okoliczności spornych w rozwodzie. Zastanów się jednak w jaki sposób możesz udowodnić przed sądem, że Twoje małżeństwo powinno zostać rozwiązane. Istotne zatem będą: Twoje wyjaśnienia, zeznania świadków, fotografie, dokumenty, e-maile, smsy i wszelkie inne dowody, którymi dysponujesz.

Kwestia winy – czy warto jej dochodzić? Po przemyśleniu wszystkich ,,za” i ,,przeciw” zastanów się czy chcesz rozwodu z orzekaniem o winie czy bez. Jest to ważne z dwóch powodów: przede wszystkim rozwód z orzeczeniem o winie znacznie przedłuża postępowanie. Z mojego doświadczenia wynika, że im większe miasto tym dłużej to trwa. Ponadto, wiąże się to z tym, że różnymi środkami dowodowymi musisz przed sądem wykazać, że drugi z małżonków jest winny rozkładowi pożycia.Po drugie, kwestia ta nie jest obojętna dla Twojej sytuacji majątkowej. Mam na myśli prawa i obowiązki alimentacyjne między byłymi małżonkami. Ważne jest, by tak poprowadzić postępowanie, byś nie popadł/ła w kłopoty. Musisz zatem posiadać wiedzę jakie konsekwencje wiążą się z ustaleniem winy za rozpad małżeństwa = obowiązek płacenia alimentów na drugiego małżonka.

Pamiętaj, że na wyrok rozwodowy bez orzekania o winie muszą zgodzić się obie strony.

Zaczyna robić się ciekawie, prawda ? a to dopiero początek .

Sprawa może się skomplikować gdy macie dzieci. Ustalenie komu i w jakim zakresie będzie przysługiwała władza rodzicielska oraz jak będą wyglądały kontakty z dzieckiem rodzi w moim przekonaniu najwięcej nieporozumień między małżonkami w trakcie rozwodu. Jest to bardzo ważny, a zarazem delikatny wątek postępowania rozwodowego.

Pamiętaj, że dzięki fachowej pomocy można uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, a przede wszystkim napisać pozew rozwodowy w sposób logiczny, poukładany i spójny, co z pewnością przemówi na Twoja korzyść.

W dalszej kolejności konieczne może okazać się zajęcie stanowiska w sytuacji gdy Twój współmałżonek złoży odpowiedź na pozew.

Warto w takim momencie mieć oparcie w kimś, kto potrafi spojrzeć na całokształt okoliczności rzeczowo i obiektywnie.

Doradzi jakich argumentów należy użyć. Przygotuje, znając potencjalne zagrożenia w sprawie o rozwód, Twoje stanowisko. Nie ulega wątpliwości, że do tego postępowania trzeba się właściwie przygotować. I merytorycznie i emocjonalnie.

Areszt tymczasowy niestety jest coraz częściej stosowany przez Sądy w Polsce. Pod względem liczby tymczasowo aresztowanych Polska jest w niechlubnej czołówce. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, w Polsce mamy 195 tymczasowo aresztowanych, podczas gdy unijna średnia to ok. 100. Jednocześnie Polska zamyka w tymczasowych aresztach trzy razy częściej niż Szwecja, Finlandia czy Holandia.

Zatrzymanie, a następnie tymczasowe aresztowanie, w większości przypadków stanowi duże zaskoczenie dla samego podejrzanego, jak i jego najbliższych. Jest to również najbardziej dynamiczny moment postępowania karnego, w którym należy podjąć szybkie i zdecydowane działania. Bardzo często skuteczna obrona podjęta na tym etapie wyznacza dalszy jego kierunek. Istotne jest, aby zarówno podejrzany, jak i jego rodzina znali swoje uprawnienia i wiedzieli, w jaki sposób z nich korzystać.”

Jak pokazuje praktyka zatrzymany powinien być niezwłocznie przekazany do dyspozycji prokuratora lub funkcjonariuszy prowadzących postepowanie, niestety często tak się nie dzieje. Zatrzymany jest przewożony na różne komisariaty prawdopodobnie w celu utrudnienia kontaktu z rodziną czy adwokatem. Prokurator czy funkcjonariusz prowadzący sprawę liczą na uzyskanie informacji od zatrzymanego by w przyszłości wykorzystać te zeznania. Bowiem od treści złożonych wyjaśnień zależeć będzie nie tylko, czy organ prowadzący postępowanie postanowi wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale przede wszystkim, w jakim kierunku prowadzona będzie przyszła obrona w sprawie. Złożone w tym monecie wyjaśnienia mogą znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić przyszłe uniewinnienie danej osoby. Niekiedy najlepszym wyjściem dla podejrzanego może okazać się przyznanie do zarzucanych czynów i złożenie obszernych wyjaśnień, w innym zaś wypadku nieprzyznawanie się i konsekwentne odmawianie ich złożenia. Z doświadczenia wiem, że gra w dobrego i złego policjanta to typowa manipulacja by wyciągnąć od zatrzymanego jak najwięcej informacji .

Czy w takich sytuacjach nie lepiej pomyśleć o obronie ” adwokacie ” który samą swoją obecnością zmieni nastawienie funkcjonariuszy. Warto zatem wiedzieć, że osobie podejrzanej , pozbawionej wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego (art. 83 § 1 k.p.k.). Istotną sprawą jest również żądanie zatrzymanego o dopuszczeniu adwokata do jego sprawy, ponieważ bez tej dyspozycji adwokat nie jest w stanie podjąć czynności .Obrońca może także ustalić z zatrzymanym, w jaki sposób winien postępować w toku najbliższych czynności do czasu, aż będą mieli możliwość ustalenia linii obrony.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza Kancelaria sprawuje stałą obsługę prawną firmy FLT Grupa Sp z o.o. (https://fltgrupa.pl/) lidera rynku wynajmu, sprzedaży i serwisu wózków widłowych. Dziękujemy za zaufanie.

Dla zainteresowanych na Naszej stronie w zakładce „Dla Firm ” proponujemy kilka różnych pakietów obsługi prawnej . Zapraszamy

Szanowni Państwo,

już od ponad miesiąca na Naszej stronie Facebook publikujemy artykuły pod szyldem „Porady prawnika”.

Na chwilę obecną znajdują się tam porady

Mam nadzieję, że przedstawione informacje przybliżyły Państwu choć trochę zagadnienia.

Zapraszam do lektury kolejnych porad.