• English
  • Español

Zażalenie na zatrzymanie

Jednym z praw osoby zatrzymaniem jest możliwość złożenia zażalenia na zatrzymanie.

Zażalenie składa się w celu zbadania przez sąd – jak stanowi art. 246 k.p.k -zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego: „legalność pozbawienia wolności należy „widzieć możliwie szeroko, zgodnie z zasadami interpretowania konstytucyjnych określeń. Badaniu sądu podlega więc kwestia istnienia podstaw zatrzymania, ocena, na ile w zaistniałych okolicznościach zatrzymanie było dopuszczalne, prawidłowość zastosowanej procedury, potrzeby dalszego przebywania w stanie zatrzymania itd.” (por. P. Sarnecki [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003, komentarz do art. 41, s. 7). Prawo do odwołania implikuje przyznanie sądowi odpowiednich uprawnień w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego w celu wszechstronnego zbadania okoliczności pozbawienia wolności.” Wyrok TK z 6.12.2004 r., SK 29/04, OTK-A 2004/11, poz. 114.

Takie zażalenie organ, który dokonał zatrzymania, przekazuje niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania, który również niezwłocznie je rozpoznaje.

Jeżeli Sąd zgodzi się z naszymi twierdzeniami podniesionymi w zażaleniu i uzna, że zatrzymanie było bezzasadne lub nielegalne, wówczas zarządza się natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Natomiast w przypadku, gdy Sąd na podstawie naszego zażalenia uzna, że zatrzymanie było bezzasadne, nielegalne lub doszło do jakiś  nieprawidłowości, to wówczas sąd zawiadamia o tym prokuratora i organ przełożony nad organem, który dokonał zatrzymania.

Termin na złożenie zażalenie wynosi 7 dni od momentu doręczenia zatrzymanemu (lub jego pełnomocnikowi) odpisu protokołu zatrzymania.

Adw. Łukasz Buczko w czasie swojej wieloletniej praktyki niejednokrotnie pomagał osobom zatrzymany, w tym także składając stosowane zażalenia na zatrzymania. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu.