• English
  • Español

Skarga pauliańska – czyli jak wyegzekwować wierzytelność od dłużnika, który wyzbywa się majątku

Zgodnie z Kodeksem cywilnym – art. 527 – gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Jak więc wynika z powyższego, skarga pauliańska chroni wierzyciela przed pokrzywdzeniem w wyniku dokonania przez dłużnika czynności prawnej, w następstwie której stał się on niewypłacalny lub stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem tej czynności (zob. np. wyr. SA w Białymstoku z 18.11.2015 r., I ACa 604/15, Legalis; wyr. SA w Katowicach z 11.3.2015 r., I ACa 1007/14, Legalis).

Aby jednak móc skorzystać ze skargi pauliańskiej konieczne jest ziszczenie się następujących przesłanek:
1) dokonanie przez dłużnika ważnej czynności prawnej
2) pokrzywdzenie wierzyciela;
3) uzyskanie przez osobę trzecią korzyści majątkowej;
4) świadomość dłużnika pokrzywdzenia wierzyciela w chwili dokonywania czynności;
5) świadomość osoby trzeciej o pokrzywdzeniu wierzyciela lub możliwość uzyskania takiej świadomości przy zachowaniu przez nią należytej staranności;
6) żądanie przez wierzyciela uznania danej czynności za bezskuteczną wobec niego

W praktyce dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem instytucji skargi pauliańskiej odbywa się poprzez wniesienie do sądu powództwa. Jeżeli więc w Państwa sprawie dłużnik wyzbył się majątku doprowadzając do Państwa pokrzywdzenia, Kancelaria Adwokata Łukasza Buczko pomoże w prowadzeniu tego typu spraw przed sądem.